Quy định về thuế với các khoản vay nước ngoài

Thuế khấu trừ 5% áp dụng đối với lãi vay từ các tổ chức nước ngoài. Các khoản cho vay ra nước ngoài do một số tổ chức chính phủ hoặc bán chính phủ cung cấp có thể được miễn thuế khấu lưu khi áp dụng hiệp định đánh thuế hai lần hoặc hiệp định liên chính phủ có liên quan.

Tiền lãi và các khoản thu nhập khác của người cho vay liên quan đến các khoản cho vay không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Cũng không có thuế đóng dấu hoặc thuế chứng từ áp dụng cho các hợp đồng cho vay.

Vào ngày 1 tháng 4 năm 2016, Việt Nam và Hoa Kỳ đã ký một hiệp định liên chính phủ (Mẫu IGA1B) về Đạo luật tuân thủ thuế tài khoản nước ngoài (FATCA), có hiệu lực vào ngày 7 tháng 7 năm 2016. Căn cứ vào Mô hình IGA 1B, các tổ chức tài chính tại Việt Nam sẽ nộp báo cáo FATCA cho ngân hàng nhà nước và sau đó ngân hàng nhà nước sẽ chuyển thông tin được báo cáo tới Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS).

Ngày 7/8/2017, ngân hàng nhà nước đã ban hành Công văn số 6226 / TTGSNH (Công văn 6226) hướng dẫn việc triển khai FATCA tại Việt Nam theo Mô hình IGA 1B. Công văn 6226 kết hợp toàn bộ nội dung của các văn bản hướng dẫn FATCA do ngân hàng nhà nước ban hành trước đây để đáp ứng các yêu cầu của IRS và tuân theo nội dung của Mô hình IGA 1B.

Thư 6226 được áp dụng cho các báo cáo FATCA từ năm 2016 trở đi. Theo thư 6226, thời hạn cuối cùng để các ngân hàng nộp báo cáo FATCA cho ngân hàng nhà nước là ngày 15 tháng 8. Định dạng báo cáo và dữ liệu phải tuân theo các yêu cầu của IRS. Các ngân hàng phải gửi báo cáo FATCA của mình dưới dạng điện tử cho Vụ AML của ngân hàng nhà nước.

Quy định về thuế với các khoản vay nước ngoài