Nếu bạn cần một khoản vay để theo học đại học, viện trợ liên bang nên là bước đầu tiên của bạn. Các khoản vay sinh viên liên bang cung cấp lãi suất thấp hơn và có các điều khoản trả nợ linh hoạt hơn các khoản vay sinh viên tư nhân.

Các khoản vay tư nhân thường yêu cầu kiểm tra tín dụng và tài sản thế chấp, trong khi các khoản vay liên bang thì không. Một số khoản vay liên bang có thể chỉ yêu cầu bằng chứng về nhu cầu.

Các khoản vay tư nhân để học đại học, chẳng hạn như thông qua ngân hàng hoặc công đoàn tín dụng, có thể sẽ có lãi suất cao hơn các khoản vay của chính phủ. Lãi suất được cố định đối với các khoản vay liên bang, trong khi các khoản vay tư nhân có thể có lãi suất thay đổi – một số lớn hơn 18%.

Tiền lãi trả cho các khoản vay sinh viên, cả công và tư, có thể được khấu trừ thuế.

Nhiều khoản vay tư nhân dành cho sinh viên yêu cầu thanh toán khi bạn vẫn đang đi học. Điều này có thể gây khó khăn cho bạn. Trong khi đó, việc hoàn trả các khoản vay dành cho sinh viên liên bang sẽ không bắt đầu cho đến vài tháng sau khi bạn tốt nghiệp, rời trường hoặc thay đổi trạng thái đăng ký của bạn thành dưới nửa thời gian.

Nếu bạn gặp khó khăn với việc hoàn trả khoản vay liên bang, bạn hoàn toàn có thể xin hoãn tạm thời hoặc giảm các khoản thanh toán. Một số phần của khoản vay liên bang có thể được xóa bỏ nếu người đi vay cũng làm việc trong dịch vụ công. Các khoản vay tư nhân hiếm khi cho vay hoặc hoãn lại và không có khả năng cung cấp chương trình xóa nợ.

Khoản vay sinh viên